ĐĂNG YOUTUBE, CHỤP HÌNH, QUAY FLYCAM

ĐĂNG YOUTUBE, CHỤP HÌNH, QUAY FLYCAM

1/ Dịch Vụ Quay Phim Đăng YOUTUBE  Giá   500.000 $   

lưu lại những khoản khắc trên mạng xã hội .cho khách hàng dễ dàng chia sẽ ko cần lưu và điện thoại muốn xem lúc nào cũng dc. ai cũng xem đươc

Kịch Bản  Chủ Tiệc Tự Soạn Theo Ý Mình hoạt nói trên sân khấu ..v..v.v

2/ Dịch Vụ Quay Dùng FLYCAM                       Giá   500.000 $

Bay Flycam thích hợp cho tiệc tân gia .hoạt cưới hỏi sân vườn thoáng rộng  . khi khách hàng yêu cầu thì bay theo yêu cầu

Tiệc Tân Gia Là Thích Hợp Nhất,,,

 


Dịch vụ khác